Shri Paapathi Piraatiaar Ashtotra Shathanamavali

Play Shathanamavali here

  

1 Om Shri Pandrimalai Swamine Namaha

2 Om Shri Maathre Namaha

3 Om Shri Pandrimalai Swami Dharmapathniye Namaha

4 Om Shri Gurupathniye Namaha

5 Om Shri Gurupriyaaye Namaha

6 Om Shri Guruvaasiniye Namaha

7 Om Shri Gururoopadaraayai Namaha

8 Om Shri Chaturvarneshapoojathaayai Namaha

9 Om Shri Sorapaathavinaasinyai Namaha

10 Om Shri Siddhaprasamanyai Namaha

11 Om Shri Siddhidarthabalapradhayai Namaha

12 Om Shri Chandrakotasuzuthalaayai Namaha

13 Om Shri Chandramaathre Namaha

14 Om Shri Chandramandalashobaye Namaha

15 Om Shri Tapolokanivaasinyai Namaha

16 Om Shri Tulasivanavaasinyai Namaha

17 Om Shri Thamboolapoorithamukye Namaha

18 Om Shri Dharidrasethakaarinyai Namaha

19 Om Shri Dayayai Namaha

20 Om Shri Danapriyayai Namaha

21 Om Shri Tharpanaswacchayai Namaha

22 Om Shri Devalayanivasinyai Namaha

23 Om Shri Desopatravanaasinyai Namaha

24 Om Shri Desasivaasthapradaayinyai Namaha

25 Om Shri Dharmakarmabalapradaayinyai Namaha

26 Om Shri Danavarthinayai Namaha

27 Om Shri Dharmaswaroopinyai Namaha

28 Om Shri Dharmasukshmaayai Namaha

29 Om Shri Nityakarmabalapradaayai Namaha

30 Om Shri Nityathriptaayai Namaha

31 Om Shri Nirmalaayai Namaha

32 Om Shri Nirchinthaayai Namaha

33 Om Shri Namapaarayanapriyaayai Namaha

34 Om Shri Navasiddhisamaaraathyayai Namaha

35 Om Shri Navaroopavivarjithaayai Namaha

36 Om Shri Navagrahaarjithapathaayai Namaha

37 Om Shri Navakunkumathaarinyai Namaha

38 Om Shri Navavastraparidhaamaayai Namaha

39 Om Shri Navaratnavibhushinyai Namaha

40 Om Shri Panchaksharapriyaayai Namaha

41 Om Shri Praarabdanaasinyai Namaha

42 Om Shri Pournamipoojanapreethaayai Namaha

43 Om Shri Bhakthapriyaayai Namaha

44 Om Shri Bhakthasakaayai Namaha

45 Om Shri Bhakthaabeeshtathaayinyai Namaha

46 Om Shri Bhakthachaitanyanilaayai Namaha

47 Om Shri Bhakthabandavimochanyai Namaha

48 Om Shri Bhakthaswaroopanyai Namaha

49 Om Shri Bhakthaaarogyaprathaayinyai Namaha

50 Om Shri Bayanaasinyai Namaha

51 Om Shri Maithreyai Namaha

52 Om Shri Mahamangaladevathaayai Namaha

53 Om Shri Mahadevyai Namaha

54 Om Shri Mantraroopinyai Namaha

55 Om Shri Mantravasyaayai Namaha

56 Om Shri Maheshwarayai Namaha

57 Om Shri Mahabootha Mahabayavinasinyai Namaha

58 Om Shri Mantranyai Namaha

59 Om Shri Mahavairivinaasinyai Namaha

60 Om Shri Mahalakshmiyai Namaha

61 Om Shri Mahagowriyai Namaha

62 Om Shri Mantraayai Namaha

63 Om Shri Mahavignavinaasinyai Namaha

64 Om Shri Mahavidyaayai Namaha

65 Om Shri Mukthiroopinyai Namaha

66 Om Shri Yaasakapriyaayai Namaha

67 Om Shri Yajamaaninyai Namaha

68 Om Shri Yamapoojarpalapradhaayai Namaha

69 Om Shri Yashasvinyai Namaha

70 Om Shri Yamabayanivaarinyai Namaha

71 Om Shri Yaagapriyaayai Namaha

72 Om Shri Yogadhaayai Namaha

73 Om Shri Yogaroopinyai Namaha

74 Om Shri Yoginyai Namaha

75 Om Shri Yogamaargapradarshinyai Namaha

76 Om Shri Yogapriyaayai Namaha

77 Om Shri Vanaprasthaashramasthaayai Namaha

78 Om Shri Vedatatwaartharoopinyai Namaha

79 Om Shri Vedakanyayai Namaha

80 Om Shri Vedamaargapradarshinyai Namaha

81 Om Shri Vaidyachikitsayai Namaha

82 Om Shri Sadanandapradaayinyai Namaha

83 Om Shri Sahaayinyai Namaha

84 Om Shri Sevyaayai Namaha

85 Om Shri Saraswathayai Namaha

86 Om Shri Sarvamangaladhaayinyai Namaha

87 Om Shri Sadhaviyai Namaha

88 Om Shri Sarvajnanapradaayinyai Namaha

89 Om Shri Sarvasowbhagyavarthinyai Namaha

90 Om Shri Sarvadhaaridryakshamanaayai Namaha

91 Om Shri Sarvadukhavimochinyai Namaha

92 Om Shri Sarvarogaprashamanyai Namaha

93 Om Shri Sarvapaapa vimochinyai Namaha

94Om Shri Samagunaayai Namaha

95 Om Shri Sadhusupoojithayai Namaha

96 Om Shri Sarpamathre Namaha

97 Om Shri Sankataharaayai Namaha

98 Om Shri Sakunkumavilepanaayai Namaha

99 Om Shri Sumukayai Namaha

100 Om Shri Sumukhapreethaye Namaha

101 Om Shri Sindhooratilakapriyaayai Namaha

102 Om Shri Samsaradukhakshmanyai Namaha

103 Om Shri Siddhayai Namaha

104 Om Shri Kshamayai Namaha

105 Om Shri Jnanaswaroopinyai Namaha

106 Om Shri Ashthasiddhipradhayinyai Namaha

107 Om Shri Gayathriyai Namaha

108 Om Shri Parvathyai Namaha