Sri-La-Sri Pandrimalai Swamigal Ashtotra Shathanamavali

Play Shathanamavali here

  

1 Om Shri Pandrimalai Swamine Namaha

2 Om Shri Pandrimalai Ramaswaroopaya Namaha

3 Om Shri Sathyadharmanarayanaya Namaha

4 Om Shri Maheshwaraya Namaha

5 Om Shri Sarvaantaryamine Namaha

6 Om Shri Avatharamoorthiye Namaha

7 Om Shri Mayamanushavigrahaya Namaha

8 Om Shri Subramanyaya Namaha

9 Om Shri Adhipurushaya Namaha

10 Om Shri Anantharoopaya Namaha

11 Om Shri Adhiseshaya Namaha

12 Om Shri Vishwaroopaya Namaha

13 Om Shri Aapathbaandhavaaya Namaha

14 Om Shri Sarvavyadhisamhaarine Namaha

15 Om Shri Sarvaswasanachinthanaya Namaha

16 Om Shri Thrikalajnanine Namaha

17 Om Shri Sarvabhoothapishachasamhaarine Namaha

18 Om Shri Shrilakshmikanthaya Namaha

19 Om Shri Adimoolaya Namaha

20 Om Shri Dasaavaatharaaya Namaha

21 Om Shri Deenarakshakaya Namaha

22 Om Shri Deenajanaphoshakaya Namaha

23 Om Shri Ananthashayanaya Namaha

24 Om Shri Changuchakrahastaaya Namaha

25 Om Shri Neelamegashyamalaya Namaha

26 Om Shri Vibudhidharine Namaha

27 Om Shri Vibudhipriyaaya Namaha

28 Om Shri Grhasthashramavaasine Namaha

29 Om Shri Mayavinodhaya Namaha

30 Om Shri Shanthaswaroopine Namaha

31 Om Shri Apoorvashakthine Namaha

32 Om Shri Bhakthapriyaaya Namaha

33 Om Shri Samarasasanmargaprabhave Namaha

34 Om Shri Thrinethraaya Namaha

35 Om Shri Panchaksharabodakaaya Namaha

36 Om Shri Sarvaabeeshthasiddhidharaya Namaha

37 Om Shri Sugandhaswasanavibudhikunkumdharine Namaha

38 Om Shri Arputhaacharyaparimalavaasanaya Namaha

39 Om Shri Margabhandave Namaha

40 Om Shri Sarvashakthimurthaye Namaha

41 Om Shri Murugastotrapriyaaya Namaha

42 Om Shri Sarvajanasowkyaapivarthanaaya Namaha

43 Om Shri Satsangasathpurushayogine Namaha

44 Om Shri Vaidyanathaya Namaha

45 Om Shri Shakthisamethadarshanaaya Namaha

46 Om Shri Kannivaadikramodhabavaya Namaha

47 Om Shri Muruganamamayavinodakaaya Namaha

48 Om Shri Sarvabayanivaarine Namaha

49 Om Shri Sarvapaapashayakaraya Namaha

50 Om Shri Vishwakarmine Namaha

51 Om Shri Kalkiavatharakaarunyamurthiye Namaha

52 Om Shri Panchaboothasamhaarine Namaha

53 Om Shri Leelamaanushavigrahaaya Namaha

54 Om Shri Avyakroopaya Namaha

55 Om Shri Premaprathaaya Namaha

56 Om Shri Mathapithagurudeivasamethasarvapremaya Namaha

57 Om Shri Sarvajayaprakashaya Namaha

58 Om Shri Sakalatatwabodakaya Namaha

59 Om Shri Sulabaprasannaya Namaha

60 Om Shri Yogeshwararoopaya Namaha

61 Om Shri Omkarapranavamantrabodakaya Namaha

62 Om Shri Purushothamaaya Namaha

63 Om Shri Pundareekavaradaaya Namaha

64 Om Shri Sarvamadhasammadaya Namaha

65 Om Shri Sakaladevathapoojasamadhaaya Namaha

66 Om Shri Sarvavyapakanadabhramaaya Namaha

67 Om Shri Manushyaroopavinodaavadaaraye Namaha

68 Om Shri Sarvajanapoojaarhathaya Namaha

69 Om Shri Parvathipathaye Namaha

70 Om Shri Neelakanthasarpaalankaravibudhidharine Namaha

71 Om Shri Nityakalyananiranjanaaya Namaha

72 Om Shri Nirvikaranirupamaya Namaha

73 Om Shri Nirdhoshakaaya Namaha

74 Om Shri Shivasyagothrothbavaaya Namaha

75 Om Shri Kalyanagunaaya Namaha

76 Om Shri Karmadwasine Namaha

77 Om Shri Bharaninakshatrajananothbavaaya Namaha

78 Om Shri Sakalashastrasaadakaaya Namaha

79 Om Shri Sakalakaryasiddhidharaaya Namaha

80 Om Shri Seshashayanaya Namaha

81 Om Shri Paramapurushaya Namaha

82 Om Shri Balasamudrajananaroopakaya Namaha

83 Om Shri Paradhanaparastotraniraasakaaya Namaha

84 Om Shri Nirupamanirgunanirdoshakaaya Namaha

85 Om Shri Sakalaneethibodhakaaya Namaha

86 Om Shri Shatrumithrudoshanivaarine Namaha

87 Om Shri Puranapurushaya Namaha

88 Om Shri Lokasevaparaayanaya Namaha

89 Om Shri Anaatharakshakaaya Namaha

90 Om Shri Asahaayasahaayaaya Namaha

91 Om Shri Umamaheshwaraaya Namaha

92 Om Shri Leelavinodakaaya Namaha

93 Om Shri Mayaroopamaheshwaraaya Namaha

94 Om Shri Deergadharshine Namaha

95 Om Shri Anandamukamarmaavathaarakaaya Namaha

96 Om Shri Anantharoganivaarine Namaha

97 Om Shri OmNamasivaayaashramanivaasine Namaha

98 Om Shri Bhakthajanaposhakaaya Namaha

99 Om Shri Aasaapaasasamhaarine Namaha

100 Om Shri Animaadhiashtasiddhidhaayakaaya Namaha

101 Om Shri Sakalaangarogasamhaarine Namaha

102 Om Shri Sharanaagatharakshakaaya Namaha

103 Om Shri Saravanabhavasarveshwaraaya Namaha

104 Om Shri Thrilokarakshaamanaye Namaha

105 Om Shri Mandahaasavadanasrimatrupathaye Namaha

106 Om Shri Mayuravaahanamaanikyamakutaaya Namaha

107 Om Shri Shri Pandrimalaikailaasavaasine Namaha

108 Om Shri Naanavidhamantrapushpamsamarpayaami